Regulamin Przedszkola Bajkowa Akademia w Gdańsku

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej jest dokładnie wypełniona Karta zapisu oraz podpisana przez Rodziców i Dyrektora Przedszkola Umowa o świadczeniu usług w przedszkolu.
 2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30-17:30 przez cały rok szkolny oprócz miesięcznej przerwy wakacyjnej. Na początku roku szkolnego rodzice są powiadamiani o dokładnym terminie przerwy wakacyjnej.
 4. Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola i odbierane tylko przez rodziców (opiekunów) lub osoby pełnoletnie pisemnie przez nich upoważnione mogące zapewnić dziecku bezpieczeństwo.
 5. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko do godziny 17:30. W przypadku nie przestrzegania tego punktu regulaminu rodzice zostaną obciążeni kosztami zapewnienia dziecku dłuższej opieki.
 6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe – dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Procedury postępowania na wypadek wystąpienia u dzieci objawów choroby zakaźnej lub pasożytniczej.
 7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice (opiekunowie) w miesiącu wrześniu.
 8. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego opracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3–6 lat.
 9. Rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłaty za podręczniki w terminie podanym przez Dyrekcję przedszkola.
 10. W miarę potrzeb i na wniosek rodziców (opiekunów) zgodnie z możliwościami organizacyjnymi przedszkola mogą być organizowane zajęcia dodatkowe np. nauka języków obcych, taniec, gimnastyka korekcyjna i inne.
 11. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym ustalonym terminie do 10-tego każdego miesiąca.
 12. Przedszkole zapewnia wyżywienie zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci w wieku 3-5 lat. Posiłki są dostarczane przez firmę cateringową posiadającą wymagane zezwolenia. Opłaty za wyżywienie są wnoszone razem z czesnym.
 13. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do przestrzegania rozkładu dnia i zarządzeń Dyrekcji przedszkola.
 14. Dążąc do wszechstronnego wychowania i przygotowania dziecka do nauki w szkole zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka, przedszkole oczekuje od rodziców (opiekunów) współpracy z nauczycielami i Dyrekcją przedszkola w celu pogłębiania wzajemnych oddziaływań wychowawczych.
 15. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się ze Statutem Przedszkola oraz innymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.

Aktualny regulamin Bajkowej Akademii znajdziesz tutaj.

Szanowni Państwo, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookies